วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ประวัติเชียงใหม่

เชียงใหม่ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า700ปี นับตั้งแต่พญามังราย พญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหงร่วมกันสร้างเมืองขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง และขนานว่านพบุรีศรีครพิงค์ เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนา เชียงใหม่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกๆด้าน เคยแผ่ขยายอาณาเขตกว้างไกลออกไปจรดเชียงตุงและเชียงรุ้ง ด้านการศาสนา ก็ได้เผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วอาณาจักรและยังจัดให้มีการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นในรัชสมัยของพญาติโลก-ราช ด้านวรรณกรรมได้มีวรรณกรรมพุทธศาสนาที่สำคัญๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์สิหิงคทาน และปัญญาส-ชาดก เป็นต้น ประมาณพ.ศ.2101 พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาตีเชียงใหม่ ทำใหทำให้อาณาจักรล้านนาตกเป็นของพม่าเป็นเวลานานกว่า 200 ปี ในระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้บ้านเมืองและตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น พญากาวิละซึ่งเป็นหลานเจ้าเมืองลำปางร่วมกับพญาจ่าเมือง ขุนนางเมืองเชียงใหม่ได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อกองทัพพระเจ้าตากสินและเข้าร่วมรบขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่สำเร็จ ซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพญากาวิละขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองเมืองใหม่ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของสยามมีเจ้าเมืองปกครองสืบต่อกันมาจนถึงพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย ซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองโดยตรง แต่รัฐบาลให้เกียรติในฐานะประมุขของบ้านเมืองพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ.2482 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย คณะราษฎรจึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาจึงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และภาษาพื้นเมือง (ภาษาคำเมือง) เป็นเอกลักษณ์ของตนอย่างเด่นชัด และมีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีสนามบินที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้า ศูนย์กลางทางการศึกษา ศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขของ

ไม่มีความคิดเห็น: